Ευρωπαικο οικολογικο σημα (ECOLABEL)

Ευρωπαικο Οικολογικο Σημα (ECOLABEL)

Η νομοθεσία η οποία διέπει το Οικολογικό Σήμα είναι ο νέος Κανονισμός (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel).  

Το  Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Συμβουλίου – ΑΣΑΟΣ είναι ο εθνικός αρμόδιος φορέας για την απονομή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος με Πρόεδρο τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – ΥΠΕΚΑ. Η λειτουργία του ΑΣΑΟΣ διέπεται  από την ΚΥΑ υπ. αρ. 86644/2482/15.09.1993 (ΦΕΚ 763/Β/1993), τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ. αρ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009. 

Το ΑΣΑΟΣ είναι ενδεκαμελές όργανο, συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελείται μεταξύ άλλων και από ένα εκπρόσωπο (με τον αναπληρωτή του) συγκεκριμένων αρμόδιων φορέων, όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ (οι εκπρόσωποι είναι από το Υπουργείο ΠΕΚΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, Γενικό Χημείο του Κράτους, ΣΕΒ, Οργάνωση Καταναλωτών, Οικολογική Οργάνωση). Η θητεία των μελών του ΑΣΑΟΣ είναι διετής. 

Η χρήση του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος προστατεύεται από:

  •  την αγορανομική διάταξη Φ1-218/30.01.1998 (ΦΕΚ 139/Β/18.02.1998)  σχετικά με τη χρήση του όρου «οικολογικό» στην οποία αναφέρεται ότι «απαγορεύεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οίκο» στα ελληνικά ή σε ξένη γλώσσα, κατά την διάθεση στην κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα  …» και
  • τις διατάξεις του νέου Κανονισμού 66/2010 (άρθρο 10 περί εποπτείας της αγοράς και ελέγχου της χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ &  άρθρο 17 περί κυρώσεων).

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=521&language=el-GR