Τι είναι οι ενεργειακές υπηρεσίες

Οι Ενεργειακές Υπηρεσίες περιλαμβάνουν : (ι) τον προσδιορισμό της ενεργειακής κατάστασης ενός κτιρίου, (ιι) την ενεργειακή αναβάθμισή του, (ιιι) την διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειάς  του και (ιν) την ενημέρωση για τις δυνατότητες εξοικονόμησης, (ν) τις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και κάθε άλλο θέμα το οποίο αφορά την εξοικονόμηση ή τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.

Στις ενεργειακές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

• οι δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης των τελικών χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης 

• η παροχή συμβουλών για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

• η εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση και ο έλεγχος 

• η εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού

• η βελτίωση της απόδοσης μέσω αντικατάστασης ή ρύθμισης των συνθηκών λειτουργίας του ενεργειακού εξοπλισμού (π.χ. λέβητες, κλιματιστικά, γενικότερα συστήματα ψύξης και θέρμανσης, συστήματα φωτισμού, κ.α.) 

• η ενεργειακή αναβάθμιση, μερική ή ολική, του κτιριακού κελύφους (π.χ. κουφώματα, μόνωση οροφής, κα.) 

• η εγκατάσταση και η λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, π.χ. συστήματα καταγραφής / διαχείρισης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και σχετικές εφαρμογές π.χ. ολοκλήρωση με συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου HVAC, κ.α. 

• η συντήρηση του ενεργειακού εξοπλισμού ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή του απόδοση, 

• η εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (π.χ. κατά EN16001). 

Οι παρακάτω ορισμοί βοηθούν στην κατανόηση τόσο του ορισμού των ενεργειακών υπηρεσιών όσο και των αναφορών σε σύγχρονα θέματα που αφορούν την ενέργεια γενικότερα. 

Ενεργειακή Κατάσταση ενός Κτιρίου: Για τον προσδιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου πραγματοποιείται ενεργειακή επιθεώρηση από εξειδικευμένους μηχανικούς ή τεχνολόγους μηχανικούς (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010, ΦΕΚ 2406Β/31.10.2011, ΦΕΚ 249Α’, ΦΕΚ 237/5.12.2012) με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού. Το αποτέλεσμα της ενεργειακής επιθεώρησης είναι ο προσδιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας του εξοπλισμού που διαθέτει ένα κτίριο καθώς και των απωλειών ενέργειας λόγω των δομικών του στοιχείων. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής μπορεί να περιλαμβάνει μία σειρά από προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου,  την έκδοση ενός ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο θα χαρακτηρίζει το κτίριο με βάση όσα προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων) για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων. 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου: είναι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνουμε ύστερα από την εφαρμογή αλλαγών: (ι) στη συμπεριφορά κατανάλωσης  ενέργειας (ιι) στην τεχνολογία που εφαρμόζεται (π.χ. ενεργειακή κλάση συσκευών, θερμομονωτικά κουφώματα, μόνωση οροφής ή κελύφους, κτλ.) και (ιιι) στα οικονομικά. 

Εξοικονόμηση ενέργειας: είναι η ποσότητα της ενέργειας που εξοικονομούμε, την οποία μπορούμε να μετρήσουμε με κατάλληλο εξοπλισμό, ακριβώς ή κατ’ εκτίμηση, εφ΄ όσον έχουμε εξασφαλίσει ταυτόχρονα την λήψη μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και την εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών, που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας, με στόχο την επαρκή ικανοποίηση των αναγκών μας. 

Ενέργεια στην τελική κατανάλωση: είναι η συνολική ενέργεια που παρέχεται και καταναλώνεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονομίας, στον πρωτογενή τομέα, την μεταποίηση και τις υπηρεσίες (γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές, υπηρεσίες , νοικοκυριά). Στην τελική κατανάλωση δεν υπολογίζεται η ενέργεια που καταναλώνεται στον τομέα παραγωγής ενέργειας.