Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

  • Σχεδίαση και υλοποίηση εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων σε κάθε είδους κτίρια
  • Σχεδίαση και υλοποίηση εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων σε κάθε είδους κτίρια (εγκαταστάσεις τηλεφωνικές, δικτύου, ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας)
  • Διόρθωση βλαβών, ανακαίνιση-αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων (αλλαγή ή διόρθωση πίνακα, σύνδεση νυχτερινού ρεύματος)
  • Έκδοση πιστοποιητικών Δ.Ε.Η.
  • Συντήρηση υποσταθμών
  • Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη δικτύων υπολογιστών